Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem bychom Vám rádi poskytli informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou a používáním našeho webu www.charlieshair.cz v rámci obchodního styku se společností Království krásy s.r.o., sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 08015341, Společnost je zapsána v Obchodním restříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111445, a případně také v jiných případech jako je návštěva našich stránek na Facebooku a Instagramu.

Správcem webu www.charlieshair.cz a sociálních sítí je společnost Království krásy s.r.o.

Vaše údaje nesdílíme s třetími subjekty, s výjimkou případů, kdy nám udělíte souhlas. Sdílet Vaše údaje můžeme také v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá platná právní norma i nám sdílení umožňuje, anebo v případě, kdy je dán náš oprávněný zájem.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při zpracování se řídíme platnými právními předpisy a zpracování provádíme pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla, která stanovují, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Byli bychom rádi, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytujeme, pečlivě přečetli a seznámili se s nimi. Naší snahou bylo, aby pro Vás námi poskytované informace bylyco nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.
Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na e-mail salon@charlieshair.cz.

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, můžete se obrátit
na dozorový orgán, kterým v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Království krásy s.r.o., sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 08015341, Společnost je zapsána v Obchodním restříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111445

Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.CHARLIESHAIR.CZ

Web www.charlieshair.cz slouží především jako informační web. Na tomto webu však používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics, Google AdWords a cookies), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na webu www.charlieshair.cz používáme za účelem zvýšení produktivity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete náš web využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

Na webu www.charlieshair.cz je umístěn kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se nás můžete dotázat na naše služby. Informace, které nám tímto způsobem poskytnete, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli na Váš požadavek reagovat.

POKUD SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše společnost s Vámi chce být v kontaktu a přinášet Vám novinky. Za tímto účelem má zřízeny nejen webové stránky, ale také profily na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:

Profil Facebook – https://www.facebook.com/profichiptuning

Profil Twitter – https://twitter.com/ProfiChiptuning

Odkazy na naše sociální sítě naleznete také na našich webových stránkách. Pokud máte zájem nás
na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování našich profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování našich profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.

Pokud nás na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracováváme. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti.

Za přijetí zásad ochrany Vašich osobních údajů odpovídají v tomto případě provozovatelé jednotlivých sociálních sítí.

POKUD JSTE NAŠÍM DODAVATELEM

Naše společnost spolupracuje s různými dodavateli. Pokud jste našimi dodavateli, musíme z důvodu existence smluvního vztahu mezi námi zpracovávat některé Vaše údaje pro řádné plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur, proplácení faktur, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud nám tak neukládá zákon (zejména daňové povinnosti), pokud není dán náš oprávněný zájem, či pokud nám za tímto účelem neudělíte souhlas.

Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD JSTE NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM

Pokud jste naším zákazníkem, musíme z důvodu existence smluvního vztahu mezi námi zpracovávat některé Vaše údaje pro řádné plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud nám tak neukládá zákon (zejména daňové povinnosti), pokud není dán náš oprávněný zájem, či pokud nám za tímto účelem neudělíte souhlas.

Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI MÁTE UZAVŘENOU JINOU SMLOUVU

V některých případech je nutno, abyste s námi uzavřeli smlouvu, a to ať se jedná o nákup, prodej, zajištění služeb a dalších případů, kdy s námi vstupujete do smluvního vztahu. Po dobu existence našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat Vaše údaje, a to za účelem plnění smlouvy. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu, Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim zákazníkem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

E-maily, které od Vás obdržíme, jsou našimi zaměstnanci pravidelně mazány tak, abychom Vaše údaje neměli k dispozici déle, než vyžaduje daný účel, pokud již nejste naším zákazníkem či mezi námi nevznikl jiný právní vztah.

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@profichip.cz.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat nás, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů či abychom doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedeme jako nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů nás můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně nebo je již nemáme důvod zpracovávat, na e-mailové adrese info@profichip.cz.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.

Výmaz Vašich údajů neprovedeme v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti stanovené nám právem Unie a právem České republiky, nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese info@profichip.cz.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@profichip.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsme přijali a dále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abychom předcházeli náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.

 a sociálních sítí je společnost Profichip s.r.o.

V případě, že se obracíte na naše partnery Profichip Praha s.r.o. či Profichip Brno s.r.o., či na jiné naše partnery, pak tito jsou samostatnými správci osobních údajů.

Vaše údaje nesdílíme s třetími subjekty, s výjimkou případů, kdy nám udělíte souhlas. Sdílet Vaše údaje můžeme také v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá platná právní norma i nám sdílení umožňuje, anebo v případě, kdy je dán náš oprávněný zájem.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při zpracování se řídíme platnými právními předpisy a zpracování provádíme pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla, která stanovují, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Byli bychom rádi, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytujeme, pečlivě přečetli
a seznámili se s nimi. Naší snahou bylo, aby pro Vás námi poskytované informace byly
co nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.
Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na e-mail info@profichip.cz.

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, můžete se obrátit
na dozorový orgán, kterým v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Profichip s.r.o., IČ 283 54 699, se sídlem Kutnohorská 425, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10. V případě, že jste jakýmkoliv způsobem ve styku s některým z našich partnerů, pak je správcem Vašich údajů tento partner.

Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.PROFICHIP.CZ

Web www.profichip.cz slouží především jako informační web. Na tomto webu však používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics, Google AdWords a cookies), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na webu www.profi-chiptuning.cz používáme za účelem zvýšení produktivity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete náš web využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.PROFI-CHIPTUNING.CZ

Web www.profi-chiptuning.cz slouží především jako informační web. Na tomto webu však používáme nástroje pro analýzu webu (Google Analytics, Google AdWords a cookies), které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na webu www.profi-chiptuning.cz používáme za účelem zvýšení produktivity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy začnete náš web využívat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. V nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookies blokovat, případně si můžete nastavit, aby Vás prohlížeč upozornil, když tyto soubory budou odesílány na Vaše zařízení.

Na webu www.profi-chiptuning.cz je umístěn kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se nás můžete dotázat na naše služby. Informace, které nám tímto způsobem poskytnete, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli na Váš požadavek reagovat.

POKUD SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše společnost s Vámi chce být v kontaktu a přinášet Vám novinky. Za tímto účelem má zřízeny nejen webové stránky, ale také profily na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:

Profil Facebook – https://www.facebook.com/charlieshair.cz

Profil Instagram – https://www.instagram.com/charlieshairbrno/

Odkazy na naše sociální sítě naleznete také na našich webových stránkách. Pokud máte zájem nás
na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování našich profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování našich profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.

Pokud nás na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracováváme. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti.

Za přijetí zásad ochrany Vašich osobních údajů odpovídají v tomto případě provozovatelé jednotlivých sociálních sítí.

POKUD JSTE NAŠÍM DODAVATELEM

Naše společnost spolupracuje s různými dodavateli. Pokud jste našimi dodavateli, musíme z důvodu existence smluvního vztahu mezi námi zpracovávat některé Vaše údaje pro řádné plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur, proplácení faktur, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud nám tak neukládá zákon (zejména daňové povinnosti), pokud není dán náš oprávněný zájem, či pokud nám za tímto účelem neudělíte souhlas.

Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD JSTE NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM

Pokud jste naším zákazníkem, musíme z důvodu existence smluvního vztahu mezi námi zpracovávat některé Vaše údaje pro řádné plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud nám tak neukládá zákon (zejména daňové povinnosti), pokud není dán náš oprávněný zájem, či pokud nám za tímto účelem neudělíte souhlas.

Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI MÁTE UZAVŘENOU JINOU SMLOUVU

V některých případech je nutno, abyste s námi uzavřeli smlouvu, a to ať se jedná o nákup, prodej, zajištění služeb a dalších případů, kdy s námi vstupujete do smluvního vztahu. Po dobu existence našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat Vaše údaje, a to za účelem plnění smlouvy. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu, Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim zákazníkem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

E-maily, které od Vás obdržíme, jsou našimi zaměstnanci pravidelně mazány tak, abychom Vaše údaje neměli k dispozici déle, než vyžaduje daný účel, pokud již nejste naším zákazníkem či mezi námi nevznikl jiný právní vztah.

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese salon@charlieshair.cz.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat nás, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů či abychom doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedeme jako nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů nás můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně nebo je již nemáme důvod zpracovávat, na e-mailové adrese salon@charlieshair.cz.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.

Výmaz Vašich údajů neprovedeme v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti stanovené nám právem Unie a právem České republiky, nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese salon@charlieshair.cz.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu salon@charlieshair.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsme přijali a dále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abychom předcházeli náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.